บุคคลทั่วไปแจ้งขอลบข้อมูลตัวเองเพื่อจะไปลงในนามองค์กร มีขั้นตอนดังนี้
  1. ให้องค์กรทำการส่งหนังสือรับรองว่าเป็นพนักงาน ลงนามพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) พร้อมหนังสือรับรองบริษัทหรือทะเบียนการค้า และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  2. 2. ส่งเอกสารข้างต้นมาที่อีเมล support@newaccount1618989547763.freshdesk.com ด้วย email ที่ใช้ลงทะเบียนองค์กร จากนั้นเราจะทำการลบข้อมูลแล้วแจ้งกลับทางอีเมล
  3. ให้องค์กรทำการเพิ่มพนักงานในระบบ