โรคความดันฉีดได้ไหม
ได้ครับ แต่ในวันฉีดต้องมีความดันปกติ