มีสามวิธี

1. ให้กิจการซึ่งจดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นนายจ้างเป็นผู้ลงทะเบียนให้ 

2. หากไม่มีนายจ้างให้รอลงทะเบียนเดือนมิถุนายนครับ

3. ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใน จ.ภูเก็ต