ในส่วนของการลงทะเบียนของระบบภูเก็ตต้องชนะ หากเป็นชาวไทย ในเวลานี้สามารถลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบเท่านั้นครับ 

1. บุคคลทั่วไป ที่ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น เนื่องจากการจัดสรรวัคซีนที่เช้ามา อ้างอิงตามประชากรตามทะเบียนราษฏร์ครับ

2. บุคคลที่เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอยู่ภายในองค์กรที่จดทะเบียนบริษัท หรือสาขาในจังหวัดภูเก็ตครับ ซึ่งทางองค์กรจะเป็นผู้รับรองบุคคลนั้น ๆ 


ดังนั้นในกรณีที่ลงทะเบียนมาผิดประเภท สามารถติดต่อเพื่อขอลบข้อมูลจากบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานภายใต้องค์กรได้ครับ โดยที่ผมจะขอเอกสารดังนี้ครับ


1. เอกสารยืนยันจากองค์กรว่าเป็นพนักงานจริง

2. ภาพบัตรประชาชนของคนที่ต้องการลบข้อมูล

3. หนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก) 


จากนั้นเมื่อทีมงานทำการลบข้อมูลแล้วจะดำเนินการแจ้งผลกลับทางอีเมลครับ