สัญลักษณ์ที่รับรองว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด 19 และ 70% ของบุคคลากรของสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว