เนื่องจาก 70% เป็นอัตราที่ทางการแพทย์ยอมรับว่าจะสามารถทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องผลักดันให้พนักงานอย่างน้อย 70% ได้รับวัคซีน หากในอนาคตองค์รับพนักงานเพิ่มองค์กรจะต้องยังคงรักษาระดับอัตราส่วนการฉีดวันซีนของพนักงานไว้เช่นเดิม