1. สถานประกอบการประเภทโรงแรมที่พัก และโฮมสเตย์

  • SHA Certificate ที่มีหมายเลขขององค์กร

  • เลขบัตรประชาชนพนักงานชาวไทย และ หมายเลขพาสปอร์ตพร้อมสัญชาติของพนักงานชาวต่างชาติ

  • ใบเสร็จประกันสังคมเดือนล่าสุด และ แบบฟอร์มสปส 1-10 (เฉพาะส่วนที่ 1) จากประกันสังคม


  1. สถานประกอบการประเภทอื่น 

  • SHA Certificate ที่มีหมายเลขขององค์กร

  • เลขบัตรประชาชนพนักงานชาวไทย และ หมายเลขพาสปอร์ตพร้อมสัญชาติของพนักงานชาวต่างชาติ

  • ใบเสร็จประกันสังคมเดือนล่าสุด  และ แบบฟอร์มสปส 1-10 (เฉพาะส่วนที่ 1) จากประกันสังคม หากไม่มีเอกสารประกันสังคม ให้กรอกเอกสารจำนวนพนักงานพร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามเพื่อยืนยันความถูกต้องพร้อมแนบบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจเพื่อยืนยันจำนวนพนักงานทั้งหมด