เนื่องจาก SHA Plus ของโรงแรมจะมีผลต่อการออก Certificate of Entry เพื่อเดินทางเข้าประเทศ โรงแรมทุกโรงแรมจึงต้องนำส่งเอกสารประกันสังคมแบบไม่มีข้อยกเว้น