ให้บริษัท หรือ เจ้าของกิจการเซ็นรับรองจำนวนพนักงานในองค์กร ประทับตราสำคัญ หรือ บุคคลธรรมดาให้เซ็นพร้อมแนบบัตรประชาชนผู้มีอำนาจเพื่อเป็นหลั