ให้เจ้าของสถานที่รวบรวมจำนวน โดยให้ผู้มีอำนาจหรือผู้จัดการเซ็นรับรองจำนวนพนักงานในพื้นที่ทั้งหมด