เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุข พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับชาวต่างชาติควรได้รับวัคซีนก่อน หากพนักงานไม่สามารถรับวัคซีนได้หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้งดการปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับชาวต่างชาติ