ส่งสัญลักษณ์ SHA ทุกสาขาในระบบในครั้งเดียวหากทุกสาขาอยู่ภายใต้ชื่อบริษัทเดียวกัน